Monday – Friday 9:00 am to 5:00 pm

Solar Decathlon Europe 2019

11
Solar Decathlon Europe 2019 อีกหนึ่งความร่วมมือ ในระยะเวลากว่า 20 ปี กับ มจธ.ที่ไปเวทีระดับโลก

ทีมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าชัย 4 รางวัล โดยได้ รับรางวัลชนะเลิศ People’s Choice Award และอีก 3 รางวัลจากการแข่งขันบ้านประหยัด พลังงานระดับโลก Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) ณ ประเทศฮังการี ซึ่งการแข่งขัน ครั้งนี้มีทีมจากหลายประเทศ ประกอบด้วย ประเทศโรมาเนีย ฮังการี สเปน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส และแอลจีเรีย เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมไทยเป็นทีมเดียวในเอเชีย คุณกสาน จันทร์โต นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหัวหน้า ทีมนักศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ทีม THE RESILIENT NEST มจธ. คว้าใต้ถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ People’s Choice Awards ที่ได้รับความนิยมจากการโหวตจากคน ทั่วโลกมากที่สุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้าน Comfort Conditions ความสะดวกสบาย สําหรับผู้อยู่อาศัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองด้าน Neighbourhood Integration and Impact

ดีไซน์บ้านที่ผสมผสานกับบริบททางสังคม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองด้าน Innovation and Viability ดีไซน์บ้านที่เน้นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ได้ รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพันธมิตรของมหาวิทยาลัย

THE RESILIENT NEST หรือ บ้านรังนก คือผลงานที่ทีมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ร่วมกันคิตและออกแบบรวมระยะเวลากว่า 1 ปี 8 เดือน THE RESILIENT NEST มีจุดเด่นที่เป็นลักษณะแบบโมดูลาร์ยูนิต (Modular Unit) ฟังก์ชั่นที่สามารถ ปรับเปลี่ยนห้องภายในบ้านได้ตามสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของแต่ละประเทศ ผนังกั้นห้องใช้ เทคนิคฝาปะกน (carved-wooden partition) ซึ่งเป็นฝาผนังของเรือนไทย ประกอบด้วยไม้หลายชิ้น นํามาประกอบกัน โดยภายในมีฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้าน ซึ่งดีไซน์ทุก ห้องของบ้านสามารถยกเป็นโมดูลออกมาได้อย่างอิสระและใช้งานได้แบบ Stand alone

ทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 28 กรกฎาคม 2019 ณ ประเทศ ฮังการี รวมคณะอาจารย์และนักศึกษามจธ. ที่เข้าแข่งขันจํานวน 50 คน ผนึกกําลังนําเอาความรู้ ความสามารถจากหลากหลายภาควิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่ง แวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมระบบควบคุม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี และสถาปัตยศาสตร์และการออกแบบ การแข่งขันยังสร้างองค์ความรู้เพื่อนำ

ประสบการณ์นวัตกรรมที่ทันสมัยกลับมาเพื่อใช้พัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

Share: